Archer Reality

Zásady ochrany osobních údajů vydané společností ARCHER reality Praha, a.s. s účinností ke dni 25. 5. 2018

(dále jen jako "Zásady")

I. Úvodní ustanovení

 1. Tyto Zásady obsahují informace (pravidla), týkající se zpracování osobních údajů poskytnutých společnosti ARCHER reality Praha, a.s., IČO 28215435, se sídlem Vlkova 538/42, Žižkov, 130 00 Praha 3, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 13465 jejími klienty, nebo jakýmikoliv třetími osobami, které jsou pro účely těchto Zásad společně označovány pouze jako "subjekty údajů".
 2. Účelem těchto Zásad je seznámit subjekty údajů s jejich právy a s pravidly, podle nichž bude s jejich osobními údaji nakládáno.
 3. Předpokládá se, že veškeré údaje, které společnosti ARCHER reality Praha, a.s. subjekty údajů sami poskytnou, jsou údaji pravdivými a aktuálními a že v případě, kdy dojde k jejich změně, budou ji o této změně sami bez zbytečného odkladu informovat.
 4. Hovoří-li se v těchto Zásadách o "nemovitosti" má se tím na mysli i družstevní podíl s nímž je spojeno právo nájmu bytu, či nebytového prostoru, nebo obchodní podíl v korporaci, která nemovitou věc vlastní.

II. Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů je společnosti ARCHER reality Praha, a.s., IČO 28215435, se sídlem Vlkova 538/42, Žižkov, 130 00 Praha 3, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 13465.

III. Zpracovávané osobní údaje a způsob jejich získání

 1. Společnost ARCHER reality Praha, a.s. zpracovává osobní údaje, které jí subjekty údajů samy poskytnou. Poskytnutí pak může mít různou formu - například se jedná o údaje předané (poskytnuté) formou:
  • vyplněním některého z formulářů na webových stránkách;
  • poskytnutí údajů při přípravě smluv a souvisejících dokumentů a v souvislosti s realizací smluv (tj. zejména v souvislosti se zprostředkováním nákupu nebo prodeje nebo pronájmu či podnájmu nemovitých věcí nebo se správou nemovitostí);
  • při osobním kontaktu (včetně údajů předaných při prohlídkách nemovitostí);
  • telefonicky, písemně, emailem nebo jinými komunikačními prostředky (SMS zprávy, zprávy v aplikacích typu Skype, FB messenger, WhatsApp).
 2. Pokud je pro zpracování některých osobních údajů pro konkrétní účely nutný souhlas subjektu údajů, pak jsou takové údaje k danému účelu zpracovávané jen se souhlasem subjektu údajů.
 3. Zpracovávanými údaji jsou zejména:
  • jméno, příjmení, titul, adresa, datum narození, věk, rodné číslo, IČ, DIČ, vzdělání;
  • informace o rodinných vztazích a pohlaví;
  • telefonní číslo, e-mail, IP adresa, cookies;
  • informace o objednaných službách a informace o tom, jaké služby byly subjektu práv poskytnuty;
  • údaje o nemovitých věcech, jejichž prodej, pronájem nebo správu společnost ARCHER reality Praha, a.s. zprostředkovává;
  • další údaje spojené se shora uvedenými kategoriemi, nebo nutné pro splnění povinností společnosti ARCHER reality Praha, a.s..

IV. Právní základ a účel zpracování

 1. Účelem zpracování je dodání (poskytování) služeb společností ARCHER reality Praha, a.s. subjektům údajů, resp. s tím související uzavírání smluv a jejich plnění, přičemž nemusí jít nutně jen o smlouvy uzavírané v písemné formě. Může tak jít typicky o službu spočívající ve:
  • zprostředkování prodeje, či koupě nemovitostí;
  • zprostředkování pronájmu nemovitostí;
  • inzerci nemovitostí;
  • přípravě smluv (smlouvy o zprostředkování, rezervační smlouvy, smlouvy o smlouvě budoucí kupní, kupní smlouva, smlouva o převodu družstevního a obchodního podílu, smlouva o úschově apod.);
  • přípravě financování koupě nemovitostí.
 2. Účelem zpracování může být rovněž splnění povinností společnosti ARCHER reality Praha, a.s. plynoucích ze zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.
 3. Účelem zpracování může být rovněž ochrana oprávněných zájmů společnosti ARCHER reality Praha, a.s., přičemž může jít o celou řadu případů a situací. Oprávněným zájmem je například ochrana a prokázání práv společnosti ARCHER reality Praha, a.s. a jejích právních nároků, zejména z uzavřených smluv, anebo způsobené újmy. Pro účely dle tohoto odstavce jsou zpracovávány osobní údaje po dobu 4 let od ukončení smluvní spolupráce mezi společností ARCHER reality Praha, a.s. a subjektem údajů, nebo od posledního kontaktu mezi společností ARCHER reality Praha, a.s. a subjektem údajů, pokud k uzavření smlouvy nedošlo. Pro účely dle tohoto odstavce jsou uchovávány údaje ze smluv a vzájemné komunikace mezi společností ARCHER reality Praha, a.s. a subjektem údajů.
 4. Účelem zpracování mohou být rovněž marketingové akce společnosti ARCHER reality Praha, a.s., tj. zejména zasílání nabídek služeb. Ke zpracování dle tohoto odstavce je nutný souhlas subjektu údajů, pokud tento již není klientem společnosti ARCHER reality Praha, a.s.. Souhlas subjektu údajů může být kdykoli odvolán, což neplatí, pokud jsou některé osobní údaje zpracovávané i na základě jiného právního titulu. Souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové a obchodní účely účinný od 25. 5. 2018 je možné kdykoliv po tomto datu odvolat. Odvolání je zapotřebí učinit výslovným, srozumitelným a určitým projevem vůle, a to prostřednictvím e-mailu na elektronickou adresu správce údajů, nebo za využití služeb držitele poštovní licence, na adresu správce údajů uvedenou shora.

V. Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu smluvního vztahu mezi společností ARCHER reality Praha, a.s. a subjektem údajů. Po jeho skončení s nimi bude naloženo dle platné právní úpravy, zejména podle zákona č. 499/2004 Sb. (zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů) a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Nařízení GDPR).

VI. Příjemci osobních údajů

 1. Společnost ARCHER reality Praha, a.s. využívá pro zajištění a splnění některých zákonných a smluvních povinností další osoby (subdodavatele) Tyto osoby jsou v pozici zpracovatelů. Zejména se jedná o:
  • účetní, daňové a advokátní kanceláře;
  • poskytovatele datových úložišť a softwarových aplikací;
  • odhadce a znalce;
  • zprostředkovatele a poskytovatele pojištění, či úvěrů;
  • makléře.
 2. Společnost ARCHER reality Praha, a.s. má se zpracovateli uzavřené smlouvy, které tyto zpracovatele zavazují k plnění povinností v oblasti ochrany osobních údajů.
 3. Aktuálně se jedná o tyto zpracovatele:
  • společnost ARCHER support, a.s.,
  • společnost People For Net, a.s., IČO 28231333,
  • společnost FINBERRY, s.r.o., IČO 29144671,
  • společnost FINBERRY SOLUTIONS, s.r.o., IČO 02883848,
  • Mgr. Lucii Suchou, advokátku, IČO 73627933,

VII. Práva subjektu údajů

 1. Subjekt údajů má zejména:
  • právo na přístup k osobním údajům, které znamená, že subjekt údajů má právo od správce získat informace o tom, zda zpracovává jeho osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou zpracovávány;
  • právo na opravu, které znamená, že subjekt údajů má právo, aby správce bez zbytečného odkladu opravil na jeho žádost nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. Neúplné osobní údaje má subjekt údajů právo kdykoli doplnit;
  • právo na výmaz osobních údajů, které představuje jinými slovy vyjádřenou povinnost správce zlikvidovat osobní údaje, které o subjektu údajů zpracovává, pokud jsou splněny určité podmínky a subjekt údajů o to požádá;
  • právo na omezení zpracování osobních údajů. Proti zpracování, které je založeno na oprávněných zájmech správce, třetí strany nebo je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, má subjekt údajů právo kdykoli vznést námitku;
  • právo na přenositelnost údajů dává subjektu údajů možnost získat osobní údaje, které správci poskytl, v běžném a strojově čitelném formátu. Tyto údaje může následně předat jinému správci, nebo pokud je to technicky možné, žádat, aby si je správci předali mezi sebou;
  • právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů,
 2. Právo kdykoliv odvolat souhlas se neuplatní, pokud osobní údaje subjektu údajů jsou zpracovávány z důvodu plnění smlouvy uzavřené mezi společností ARCHER reality, a.s. se Subjektem údajů, nikoli na základě souhlasu se zpracováním.
 3. V případě, že bude Subjekt údajů jakkoli nespokojen se zpracováním svých osobních údajů prováděným správcem, může podat stížnost přímo jemu, nebo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Více informací o právech Prodávajícího je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů. (https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276)
Chcete vědět o nových nemovitostech jako první?